Ordlista


Access
Tillgång till blodbanan. Kan vara en AV-fistel, graft eller CDK (central dialys kateter).

Ampull
Liten behållare, som ofta innehåller läkemedel.

Antikoagulantia
Läkemedel som förhindrar att blodet koagulerar (stelnar).

Aseptik
Ett arbetssätt som innebär att man bevarar det rena rent och minimerar risken för att förorena det sterila materialet.

Aspirera
Dra ut.

Arteriellt tryck
Trycket mellan den arteriella kärlaccessen och blodpumpen, är alltid negativt.

Artärkammare
Kammare som fångar upp eventuell luft.

Artärslang
Slang som transporterar blod från kroppen till dialysfiltret.

AV-fistel
Arterio-venös fistel. En förbindelse mellan en artär och en ven som skapas vid ett mindre kirurgiskt ingrepp. Syftet är att öka venens storlek så det blir lättare att sätta nålar i kärlet.

Bibag
Tillför bikarbonat till dialysvätskan som håller blodets surhetsgrad i balans.

Blodpump
Har som uppgift att pumpa blodet från patientens kärlaccess genom blodslangarna till dialysfiltret. Sedan förs det renade blodet tillbaka till kroppen.

BTM
Blodtemperaturövervakning (Fresenius 5008).

BVM
Blodvolymsövervakning, hjälpmedel för bestämning av torrvikt (Fresenius 4008 och 5008).

CDK
En mjuk plastslang som vid ett mindre ingrepp läggs in i ett stort kärl, vanligtvis på halsen eller i ljumsken.

Dialysat/Dialysvätska
Vätska som används under dialysprocessen.

Dialysfilter
Kan även benämnas dialysator. Fungerar som ”den konstgjorda njuren”. Här sker rening och borttagande av överskottsvätska.

Dialysatorkopplingar
Leder dialysvätska till och från filtret.

Dialysmaskin
Består av två delar: Blodsidan, vars uppgift är att upprätthålla cirkulation genom blodslangarna och genom dialysfiltret. Dialysvätskesidan, vars uppgift är att blanda dialysvätska.

Diffusion
Transport av lösta ämnen orsakad av en koncentrationsskillnad.

DuraLock
Kateterlås till CDK.

Exit-Site
Kateteringång.

Flusha
Spola in.

Fresenius 4008
Dialysmaskin

Fresenius 5008
Dialysmaskin

Graft
Konstgjort kärl, alternativ till AV-fistel.

HDF
(Fresenius 5008) Hemodiafiltration är en kombination av diffusion och konvektion.

Heparin
Antikoagulantia.

Kateterlås
Medel som ligger i CDK-skänklarna mellan dialysbehandlingerna.

Konduktivitet
Dialysatets ledningsförmåga. Skapas av mängden lösta ämnen. Man avläser konduktiviteten som ett mått på om blandningsförhållandena i dialysatet är rätt.

Konvektion
Transport av lösta ämnen tillsammans med ett vätskeflöde.

Luftvakt/Luftdetektor
Säkerhetsfunktion för att undvika att luft kommer in i blodomloppet. Luftvakten finns efter dialysfiltret. Om den känner av luft utlöses ett larm och blodpumpen stannar.

NxStage
Dialysmaskin

Nivåvakt
Håller uppe nivån i venkammaren.

On-line vätska
(Fresenius 5008) Se substitionslösning.

Omnistrip
Tejp att fästa dialysnålarna med.

Perforation
Kärlet spricker.

Priming
Att fylla slangar och dialysator med substitutionslösning/koksalt.

Primingvätska
Koksalt eller substitutionsvätska som spolar igenom dialysslangar.

SafeLine
(Fresenius 5008) Leder substitutionsvätskan till artärslangen under primingen, samt distribuerar on-line vätska under HDF-behandling.

Skänkel
På en CDK finns en blåmarkerad venskänkel och en rödmarkerad artärskänkel.

Smartbag
Dialyskoncentrat med elektrolyter.

Spasm
Kramp i kärlet, som drar ihop sig.

Spike
Överföringskanyl.

Stas
Genom att anlägga ett lätt tryck med blodtrycksmanschett eller stasband får man ett välfyllt kärl och därmed underlättas punktionen av kärlet.

Substitution
Ersättning

Substitutionlösning
Dialysmaskinen (Fresenius 5008) primas med substitutionslösning, som är fysiologisk balanserad, även kallad on-linevätska. Vätskan leds ut via substitutionsporten genom safeline till artärslangen, genom dialysfiltret sedan till venslangen och ut via spolporten.

TauroLock
Kateterlås till CDK

Tegopropp
Skyddspropp med ett slutet system. Byts en gång per vecka eller efter max 28 aktiveringar.

TipStop
Blodstillande förband.

TMP
Transmembrantryck. Trycket som uppstår mellan blodet och dialysatet i filtret.

Torrvikt
Målvikt som uppnås genom att man tar bort överskottsvätska under dialys.

T-slang
Anslutning för koksalt på artärslangen vid användning av dialysmaskinen NxStage.

UF
Ultrafiltration som innebär borttagande av vätskeöverskott under dialys.

Venkammare
Kammare som fångar upp eventuell luft.

Ven- och artärklämma
Stänger automatisk av blodslangarna vid larm.

Venslang
Slang som transporterar det renade blodet från dialysfiltret tillbaka till kroppen.

Venöst tryck
Trycket mellan den venösa kärlaccessen och blodpumpen, är alltid positivt.